De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over het Integraal Kind Centrum (IKC)
Middenbeemster. U heeft op verschillende manieren hierover meegedacht. Alle opgehaalde wensen,
zorgen en opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in een ontwerpwijzigingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten het
‘ontwerpwijzigingsplan IKC Beemster’ en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzage
te leggen van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024.

Wat is een ontwerpwijzigingsplan?
De gemeente legt in verschillende soorten ruimtelijke plannen vast hoe gronden en gebouwen gebruikt
mogen worden door bestemmingen aan de verschillende gronden te geven. Bijvoorbeeld wonen of
verkeer. Een bestemmingsplan is het meest voorkomende ruimtelijke plan. Voor verschillende gebieden
van de gemeente gelden verschillende bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan kan voor een hele
woonwijk maar ook voor een perceel gemaakt worden. Bij nieuwe ontwikkelingen moet het
bestemmingsplan vaak gewijzigd worden omdat de regels in het bestaande bestemmingsplan vrijwel altijd
zijn afgestemd op datgene wat er op dat moment staat.
Als er een nieuwe ontwikkeling komt, die nog niet concreet genoeg is om in een bestemmingsplan
opgenomen te worden, kan de gemeente het bestemmingsplan voor een of meerdere percelen wijzigen.
In het geldende bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis
waarvan maatschappelijke voorzieningen zoals het IKC kunnen worden toegestaan.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?
Het tweede plan dat er inzage ligt is het beeldkwaliteitsplan. In een beeldkwaliteitsplan wordt beschreven
hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving eruit moet komen te zien. Hiermee gaat een architect
straks aan de slag. Omdat de plannen voor het IKC Middenbeemster niet in het huidige
beeldkwaliteitsplan voorkomen is er een aanvulling gemaakt op dit plan. Het beeldkwaliteitsplan ligt
samen met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.

Waar kan ik de plannen die ter inzage liggen vinden?
U vindt het concept van de ontwerpwijzigingsplan en het concept van het beeldkwaliteitsplan via de
website purmerend.nl/ikcmiddenbeemster.

Hoe kan ik reageren?
Tijdens de termijn van 6 weken kunt u het concept ontwerpwijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan
reageren. Dat kan per brief of digitaal via purmerend.nl/zienswijze. Hier vindt u ook meer informatie. Ook
kunt u mondeling reageren nadat u daarvoor een afspraak hebt gemaakt. Een medewerker van de
gemeente noteert dan uw mondelinge reactie. Een afspraak maken kan via
IKCMiddenbeemster@purmerend.nl of via 0299 452 452, vraag naar mevrouw Wakidjan.
Reageert u per brief? Vermeld dan in ieder geval:

  • op welk voorgenomen plan of besluit u reageert.
  • uw naam en adres.
  • de redenen van de indiening.
  • uw handtekening.

Inloopbijeenkomst 27 november
Maandag 27 november bent u van harte welkom in de Keyserin, Middenweg 148 in de Middenbeemster. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen om uw vragen te stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Vervolg procedure
Als de zes weken inspraak voorbij zijn gaan we alle zienswijzen beoordelen en waar mogelijk verwerken.
De zienwijzen worden verwerkt in een eindverslag.
Het vaststellen van het ontwerpwijzigingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en
wethouders. Het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan een bevoegdheid van de raad.
Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan, samen met de zienswijzen, voorgelegd aan college. Het
beeldkwaliteitsplan wordt samen met de zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
Zodra duidelijk is wanneer het college en de gemeenteraad gaan beslissen over beide stukken informeren
wij u verder.

Heeft u vragen?
Dan zien we u graag tijdens de inloopbijeenkomst. Als dat niet lukt, kunt u een e-mail sturen aan
IKCMiddenbeemster@purmerend.nl.